تعریف اختلال روانی6
دیدگاه مرضی6
دیدگاه آماری7
دیدگاه فرهنگی7
دیدگاه آرمانی نگر7
افسردگی ساده7
افسردگی حاد8
افسردگی بهت زده8
افسردگی پیری9
عوامل ایجاد کننده افسردگی9
علل شیمیایی (دارویی)9
علل نورونی9
علل غددی9
نظریه زیست شناختی10
نظریه روان پویای10
نظریه یادگیری10
نظریه شناختی10
درمان براساس نظریه زیست شناختی10
روان پریشی(پسیکوز)11
1ـ روان پریشی عضوی11
2- روان پریشی های کنشی11
الف) اسکیزوفرنی11
شیوع اسکیزوفرنی12
ب) اختلالات عاطفی (خلقی)12
3ـ روان پریشی مانیک12
تعریف خود بیمار انگاری12
اختلال خود بیمار انگاری13
راهنمای تشخیصی14
تشخیص افتراقی14
اضطراب 15
حالات اضطرابی15
دیدگاه زیست شناختی16
دیدگاه روان پویایی16
دیدگاه شناختی16
درمان اختلالات اضطرابی16
دیدگاه زیست شناختی16
دیدگاه روان تحلیلی16
دیدگاه یادگیری16
شیوع16
شیوه ی شروع17
نوروز وسواس17
وسواس فکری17
انواع رفتارهای اجباری17
الگوی نشانه ها18
آلودگی18
تردد مرضی18
افار مزاحم18
تارن18
سیر الگوهای علایم18
راهنمای تشخیص18
درمان19
انواع هراس ها20
بسامد هراسی ها20
خصومت ( پرخاشگری )20
علل پرخاشگری21
1- ناکامی21
کنترل پرخاشگری21
تنبیه21
فروخوردن خشم21
اساس زیستی پرخاشگری21
ژنتیک پرخاشگری21
تحریک ناحیه ای از مغز و پرخاشگری22
نقش یادگیری در پرخاشگری22
حساسیت بین فردی22

موانع بر سر راه ابراز وجود23
ابراز وجود مثبت و سالم23
تاریخچه پارانوئید23
طبقه بندی پارانوئید24
علل بیماری پارانوئید24
پیشینه تحقیق26
فصل سوم: روش تحقیق
روش تحقیق29
جامعه آماری29
نمونه آماری29
حجم نمونه و روش نمونه گیری29
روش اجرای پژوهش29
ابزار تحقیق29
شاخص های کلی آزمونscL90-R30
سئوالات اضافی30
ملاحظات اخلاقی30
فصل چهارم: یافته های آماری تحقیق
مقدمه32
فرضیه آزمایی43
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
بحث و نتیجه گیری45
محدودیتهای پژوهش46
پیشنهادات تحقیق46
فهرست منابع47

فصل اول
کلیات
مقدمه
مشکلات روانی در جوامع همانند کوه یخی می ماندکه تنها ده درصد آن قابل رویت بوده ونود درصد پنهان است. امروزه این مشکلات خسارتهای جبران ناپذیری بر پیکریه جامعه به طور عام و موقعیت شغلی افراد به طور خاصی وارد کرده است. برخوردهای پرخاشگرانه در خانواده وجامعه، احساس نگرانی، افسردگی و اضطراب، مصرف زیاد و فراگیر داروهای اعصاب و روان همگی حکایت از مواجهه جامعه انسانی بامشکلات روحی و روانی دارد. به گونه ای که بنا بر اعلام سازمان بهداشت جهانی حدود پانصد میلیون نفر از جمعیت جهان در حال حاضر از بیماریهای روانی رنج می برند.(خراسان 1380).
در بررسی بیماریها لازم است که کنشی متقابل پیچیده بینی نیروهای موجود در درون یک فرد و محیط او در نظر گرفته شود. طبیعت و تظاهر علائم و نشانه های روانپزشکی عمیقاً تحت تأثیر استحکام روانی بیمار، ظرفیتهای تطابقی او ودفاعهای روانی روانشناختیش قرار می گیرد. و تصویر بالینی حاصله نهایتاً بیانگر موازنه بین آسیب شناسی روانی بیمار است ارتباط پیچیده بین شکل گیری علائم روانی ووقوع وقایع مختلف درزندگی، به ویژه وقایع منحنی تهدید کننده، غیر قابل پیش بینی و مهار نشدی وجود دارد. عموماً چنین وقایع ناخواسته ای موجب درهم ” گسستگی عصبی ” فرد شده و او را مستعد شکل گیری علائم روانی می کند. وقایع فجیع مثل تجربایت جنگی موجب آشفتگی روانی در تعداد زیادی از نجات یافتگان می شوند. پاسخ های فردی خیلی باهم فرق دارند. وقایع منفی زندگی و حمایت های ضعیف اجتماعی در آسیب زایی آشفتگی های روانی اهمیت دارند. البته ممکن است مدتی طول بکشد تا عواقب مواجهه با ضربه روانی خود را نشان دهد. به همین دلیل ممکن است یک دوره بحرانی وجود داشته باشد که تا وقتی علائم بیماری خیلی شدید نشده بتوانیم از بدتر شدن آن جلوگیری کنیم. ازمیان عوامل استرس زا شاید هیچ کدام به اندازه جنگ شدید و همه گیر نباشد به خصوص جنگهای نوین تقریباً کمابیش گریبان تمام اماد جامعه را می گیرند و نتیجه طبیعی آنها ویرانیها و تلفات سنگین است و معمولاً به داغ ها و اثرات پایدار بر جسم و روان افراد منجر می شوند.
کاپلان و سادوک اعتقاد دارندکه بعضی از افرادی که در موقعیتهای خاصی مانند صحنه های جنگ قرار می گیرند ممکن است علائم اختلالات رواین را به منشأ عضوی و یا به صورت اختلالات عاطفی عمده از خود بروز دهند.
بیان مسأله
پژوهش حاضر به دنبال پاسخ این سئوال است که کدامیک از اختلالهای روانی ( اضطراب، افسردگی خود بیمارانگاری و … ) در جمیعت مورد مطالعه ( کارکنان راهنمایی و رانندگی تهران ) بیشتر است؟
دریک مطالعه همه گیر شناسی که به وسیله انجمن تحقیقات پزشکی هند در سال 1973 در یک منطقه نیمه شهری ویلورد در ایالت تامیل نادو بر روی 2904 نفر انجام گرفت میزان شیوع اختلالات روانی 5/66 در هزار بود.
شیوع اختلالات روانی در تحقیقات مؤسسه ملی بهداشت روانی ایالات متحده آمریکا ( 1978 ) به می خوارگی و اعتیاد و اختلال شخصیت 4/15 درصد گزارش گردیده است.
وقتی انسان مورد تهاجم قرار می گیرد یا تحت تأثیر فشارهای روانی واقع شود ناچار از خود واکنشی نشان می دهد. به طور کلی هر فردی در زمان و شرایط خاصی دارای آستانه تحمل معینی در مقابل استرس می باشد. وقتی فشار روانی از حد بگذرد ناچار اختلالهای رفتاری و هیجانی نشان خواهد داد.
اهمیت و ضرورت تحقیق
زندگی آدمی به دوره هایی تقسیم می شود یکی از این دوره ها ی کاری و سازمانی است که به اعتقاد اغلب دانشمنان و روان شناسان دوره مهم و حساس در زندگی هر فرد محسوب می شود حالتهای روانی ، احساسات شدید یکی از منابع خطرزا برای سلامتی فرد و موفقیت است که اختلالات رفتاری نشانگر نبودن سلامت روانی جسمی فرد است .
اساسی ترین راههای مقابله با اختلالات رفتاری شناخت اختلاات رایج و شایع بین کارکنان سازمان است . کار برای یافته های این پژوهش می توانند کلیه کسانی باشند که با این سازمان سو کار پس شناخت انواع و میزان اختلالات پرسنل شاغل در در اداره با ارباب رجوع بالا بسیار مهم است تا در زمینه اطلاعات کافی نباشد مجریان بی شک در امور محوله موفق نخواهند شد .
اهداف تحقیق
اهداف کلی
بررسی شیوع اختلالهای روانی کارکنان راهنمایی و رانندگی تهران.
اهداف جزئی
1. بررسی میزان روان پریشی در کارکنان راهنمایی و رانندگی تهران .
2. بررسی میزان پرخاشگری در کارکنان راهنمایی و رانندگی تهران
3. بررسی میزان اضطراب در کارکنان راهنمایی و رانندگی تهران
4. بررسی میزان خود بیمار انگاری در کارکنان راهنمایی و رانندگی تهران
5. بررسی میزان خود بیمار انگاری در کارکنان راهنمایی و رانندگی تهران
6. بررسی میزان حساسیت بین فردی در کارکنان راهنمایی و رانندگی تهران
7. بررسی میزان وسواس در کارکنان راهنمایی و رانندگی تهران
8. بررسی میزان فوبیا در کارکنان راهنمایی و رانندگی تهران
9. بررسی میزان افکار پارانوشیایی در کارکنان راهنمایی و رانندگی تهران
10. بررسی ضریب کلی علائم مرضی ( GSI)1
11. بررسی ضریب کلی علائم مرضی (PSDI)2
12. جمع علائم مرضی (PST)3
سئوالات تحقیق
1. آیا میزان روان پریشی در کارکنان راهنمایی و رانندگی تهران در سطح بالایی قرار دارد؟
2. آیا میزان پرخاشگری در کارکنان راهنمایی و رانندگی تهران در سطح بالایی قرار دارد؟
3. آیا میزان اضطراب در کارکنان راهنمایی و رانندگی تهران در سطح بالایی قرار دارد؟
4. آیا میزان افسردگی در کارکنان راهنمایی و رانندگی تهران در سطح بالایی قرار دارد؟
5. آیا میزان خود بیمار انگاری در کارکنان راهنمایی و رانندگی تهران در سطح بالایی قرار دارد ؟
6. آیا میزان حساسیت بین فردی در کارکنان راهنمایی و رانندگی تهران در سطح بالایی قرار دارد؟

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

7. آیا میزان واسواسی در کارکنان راهنمایی و رانندگی تهران در سطح بالایی قرار دارد؟
8. آیا میزان فوبیادر کارکنان راهنمایی و رانندگی تهران در سطح بالایی قرار دارد؟
9. آیا میزان افکار پارانوشیایی در کارکنان راهنمایی و رانندگی تهران در سطح بالایی قرار دارد؟
تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرهای تحقیق
اختلال روانی
اختلال روانی نوعی بیماری که با تظاهرات روان شناختی و با آشفتگی هایی در کارکرد ناشی از یک اختلال بیولوژیک اجتماعی ، روان شناختی ژنتیک، فیزیکی یا شیمیایی همراه است.
منظور از اختلالهای روانی در این تحقیق یعنی ( افسردگی، اضطراب، خصومت، وسواسی، فوبیا، خودبیمارانگاری، حساسیت بین فردی، روان پریشی و پارانوما ) نمره ای است که آزمودنی در آزمون SCL-90-R کسب می کند.
مسائل روانی
افسردگی
به حالت ناخوشایندی گفته می شود که نبود تجربه های شادی آور،کمی اعتماد به نفس ناتوانی در تمرکز حواس ، تغییر در عملکردهای زیستی و دردهای جسمی از جمله علائم این بیماری است. اما تعریف ما از افسردگی نمره ای است که آزمودنی در آزمون SCL-90-R کسب می کند.
خودبیمار انگاری
در DSM-IV خود بیمار انگاری چنین تعریف شده است:
اشتغال ذهنی با ترس از بیمار شدن یا اعتقاد مبنی بر ابتلا به یک بیماری جدی. اما تعریف ما ازخود بیمار انگاری نمره ای است که آزمودنی در آزمون مورد نظر کسب می کند( رفیعی، رضائی، 1378).
روان پریشی
یکی از اختلالات حاد روانی استکه افراد مبتلا به آن تماس با واقعیت را از دست داده اند سازمان شخصیت در این افراد شکل خود را از دست داده، مبتلا به موهوم و تخیلات فرنسی، دارای رفتارهای عجیب و غریب و بالاخره دچار اختلالات ذهنی و فکری شدید می باشند. ولی تعریف ما از روان پریشی نمره ای است که آزمودنی در آزمون مورد نظر کسب می کند (قلی زاده کلان، 76 ).
اضطراب
اضطراب که با احساسی تنشی و ناراحتی همراه است حالتی هیجانی یا فیزیولوژیکی است. بی میلی در خوردن غذا قبل از یک فعالیت هیجانی، مانند سخنرانی بازتابی از اضطراب به شمار یم آید. به طور کلی اصطلاح حالت اضطراب به احساسهایی گفته می شود که فعالیت دستگاههای عصبی خود مختار را در هر زمان بالا و پایین ببرد. اما تعریف ما از اضطراب نمره ای است که آزمودنی در آزمون استفاده شده کسب می کند( پارسا، 1375 ).
وسواس
وسواسها عبارتند از افکار، تصاویر ذهنی و تکانه های ناخواسته و مزاحم. این وسواسها معمولاً از جانب فرد به عنوان افکار، تصاویر و تکانه های ناسازگار، بی معنی تلقی می شوند امامنظور ما از وسواس نمره ای است که آزمودنی در آزمون مورد نظر بدست می آورد ( قاسم زاده).
فوبی
ترس شدید و غیر طبیعی از یک موقعیت، موجود مخصوصیع زمان یا مکان مخصوصی و غیره که شخصی از غیر منطقی بودن آن آگاهی دارد ولی قادر به جلوگیری از آن نیست اما منظور ما از فوبی نمره ای است که آزمودنی در آزمون ذکر شده کسب کند.
خصومت
هر نوع عمل و رفتاری که به طور مستقیم و در جهت منفی به منظور آزار و اذیت رساندن به دیگران انجام شود. اما تعریف ما از خصومت نمره ای است که آزمودنی درآزمون ذکر شده کسب کند ( احمدوند، 1374) .
پارانویا
مجموعه علائمی که در رفتار برخی از افراد مشاهده می شود تشکیل دهنده عقده های گزند و آسیب است. صفات مشخصه رفتاری این مجموعه سوء ظن بیش از حد، هذیانات گزند و آسیب و بکار بردن بیمارگونه مکانیزم دفاعی برون فکنی است. اما تعریف از پارانویانمره ای است که آزمودنی در آزمون SEL-90-R بدست می آورد.
بیمار روانی
زمانی که در رفتار، فکر و میزان کارایی و شناخت فرد را اثر نقص در عملکرد و شخصیت فرد اختلال ایجاد شود شخصی بیمار روانی نامیده می شود.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
تعریف اختلال روانی
باید اعتراف کرده که هیچ تعریفی حدود دقیق مفهوم ” اختلالهای روانی ” را به اندازه کافی مشخص نکرده است. مفهوم اختلالات روانی همچون بسیاری از سایر مفاهیم پزشکی وعلمی فاقد یک تعریف عملیاتی منسجم است که بتواند در برگیرنده همه موارد باشد. همه اختلالهای پزشکی با درجه های متفاوتی از انتزاع تعریف می شوند. به عنوان مثال آسیب شناسی ساختاری ( مانند زخمهای کولیت )، جلوه نشانه ها ( مانند میگرن )، انحراف ازیک هنجار فیزیولوژیایی ( مانند فشار خون ) و سبب شناسی ( مانند ذات الریه پنوموکوکی). اختلالهای روانی نیز با مفاهیم مختلفی تعریف میشوند ( مانند ناراحتی، فقدان کنترل، نقص، ناتوانی، انعطاف ناپذیری، نامعقول بودن، الگوی نشانگانع سبب شناسی و انحراف آماری ). البته هر یک از این مفاهیم شاخص مفیدی برای یک اختلال روانی است ولی هیچ کدام معادل یا هم ارز خود مفهوم آن اختلال نبوده و موقعیتهای مختلف به تعاریف متفاوتی نیاز دارند.
در DSM-IV هر اختلال روانی به عنوان نشانگان یا الگوی رفتاری یا روانی قابل ملاحظه بالینی در نظر گرفته شده است که دریک فرد ظاهر می شود و با ناراحتی فعلی( برای مثال یک نشانه دردناک ) یا ناتوانی ( یعنی اختلال دریک یا بیش از یکی اززمینه های کارکردی) و یا با افزایش قابل ملاحظه خطر مرگ، درد، ناتوانی و یا ازدست دادن آزادی رابطه دارد. بعلاوه، این نشانگان یا اگلو باید در واکنشی به رویداد خاصی باشدکه از لحاظ فرهنگی موجه و مورد انتظار است، مانند مرگ یک فرد محبوب علت اولیه اختلال هر چه باشد باید آن را در حال حاضر به عنوان جلوه کژکاری رفتاری، روانی یازیستی در فرد تلقی کرد. رفتار انحرافی و تعارضهایی که به طور عمده میان فرد و جامعه بروز می کنند در صورتی اختلال روانی تلقی میشوند که همانگونه که در بالا اشاره شد. نشانه ای از یک کژکاری در فرد باشند.
یکی از تفاهمهای شایع آن است که طبقه بندی اختلالهای روانی برای طبقه بندی مردم است در صورتی که در واقع چیزی که طبقه بندی می شود اختلالهایی است که در مردم دیده می شوند. به این دلیل در متن DSM-IV از کاربرد عبارتهایی مانند اسکیزوفرنیایی یا ” الکلی ” پرهیز شده و به جای آن از عبارتهای دقیق تر ولی مسلماً طولانی تری مانند فردی که دچار اسکیزوفرنیا است یا ” فردی که به الکل وابستگی دارد” استفاده شده است.
بر اساس تعریف DSMIV اختلال روانی به سندروم رفتاری یا روان شناختی مبهم بالینی اطلاق می شود که با ناراحتی وناتوانی همراه بوده و فقط واکنشی مورد نظر در مقابل رویداد خاصی نباشد ( سازمان بهداشت جهانی ICD-10 اختلال را این طور تعریف می کند. به مجموعه ای از علائم قابل پیش بینی بالینی و رفتاری گفته می شود که در بیشتر موارد با درماندگی و پریشانی توأم بوده و باعث مختل شدن کارکردهای شخصی می شود. بیماری روانی زمانی که : در رفتار و فکر و میزان کاریابی و شناخت فرد را اثر نقص در عملکرد و شخصیت فرد اختلال ایجاد می شود شخص بیمار روانی اطلاق می گردد. در پرسشنامه SEL-90R نه بعد شخصیتی سنجیده می شود.)
دیدگاههای مختلف درباره اختلال روانی
دیدگاه مرضی
از نظر آسیب شناسی، رفتار نابهنجار نتیجه حالت مرضی و یا اختلال است که بر اساس نشانه های بالینی قابل تشخیص باشد این دیدگاه به دو نتیجه منتهی می شود. اولاً آنکه وجود علامتها یا نشانه مرضی، دلیلی بر نابهنجاری است. در حالی که تجربه نشان می دهد تعداد افرادی که ، بخصوص تحت شرایط تنیدگی کاملاً فاقد نشانه های مرضی باشند، بسیار کم است.
ثانیاً : فقدان نشانه مرضی دلیلی بر بهنجاری است، در حالی که در خلال فرایند در بسیاری از بیماریها نشانه های مرضی مشاهده نمی شوند، مثلاً مردی که دچار بیماری قند است پیش از آنکه موازنه اش را از دست بدهد. یا شخصی که دچار بیماری تنگی نفس است قبل از آنکه بحران حادث شود، هیچ گونه نشانه مرضی نشان نمی دهند، اما آیا می توان بدلیل آشکار نبودن نشانه مرضی آنهارا به هنجار تلقی کرد؟
بنابراین امروزه تقلیل دادن بیماری به نشانه ها و علایم آسیب دیدگی، موضعی قابل قبول نیست بلکه باید ظرفیت بالقوه بازیافتی سلامت را در تعریف آن دخیل کرد.
دیدگاه آماری
این دیدگاه با اتکای نوعی بررسی ریاضی و استفاده از ترسیم منحنی میتوان حد بهنجاری یا نا بهنجاری را مشخص کرد. ” مرتبه بهنجاری ” بر حسب مؤلفان ، دو سوم تاسه چهارم ( 66 تا 75 درصد ) حد میانی منحنی اثر گروههای مورد مطالعه را در بر می گیرد و افرادی که در خارج از این چهارچوب قرار دارند نابهنجار یا برتر قلمداد می شوند.
دیدگاه فرهنگی
از این دیدگاه رفتار یا بازخوردهای یک فرد بر حسب محیط دیدگاه رفتار یا بازخوردهای یک فرد بر حسب محیط اجتماعی که در آن زندگی می کند ، بهنجار یا ناهنجارند ، در زندگی اجتماعی ، امکان آزادی در حد قابل قبول برای تظاهرات فردی وجود دارد ولی اجتماع نمی تواند انحراف از آداب و رسوم اسقرار یافته را تحمل کند . ضمن آنکه باید در نظر گرفته شود که آداب و باز خوردهایی که در یک گروه فرهنگی بهنجار تلقی می شوند در گروه دیگر ممکن است در اجتماع امروز قابل قبول باشند بنابراین نمی توان هر رفتاری را که از میانگین نتایج گروه اجتماعی فاصله می گیرد ناهنجاری تلقی کرد .
دیدگاه آرمانی نگر
تعریف بهنجار از راه توسل به یک الگوی فرضی ،‌مستلزم پذیرفتن یک نظام بهنجاری آرمانی است ، آرمانی که شاید خواسته سیاستمداران ، رهبران یا والدینی و جزئیات برای کودکان باشند . اما اگر این آرمان را گروه اجتماعی مشخص کند در واقع با هنجار آماری مشتبه می گردد و اگر بر اساس یک نظام ارزشی مشخصی(آرمان “من”) استوار باشد کنش چنین نظامی مشخص شود (پریرخ، 1383).
افسردگی4
در افسردگی فرد از خلق افسرده و فقدان احساس لذت و علاقه کاهش انرژی و کاهش فعالیت و خستگی مفرط در رنج است علت شیوع افسردگی در مردان از دست دادن شغل است شغل بیانگر ارزش شخص در نظر خود است . یک علت شایع افسردگی در زنان از دست دادن همسر است زیرا موقعیت اجتماعی زن مبتنی بر نقش شوهر است . علاوه بر آن با از دست رفتن نان آور خانواده امرار معاش زن دچار مخاطره می شود میزان شیوع افسردگی در ایالات متحده در حدود 1% تا 2% است و در مردان 3 تا 6/4 در زنان گزارش شده است خطر این اختلال در مردان 8 تا 12 درصد در زنان 20 تا 29 درصد گزارش شده است ( بویدویسمن ، 1981 به نقل از حاجی آبادی و زرندی 1383 )‌.
بعضی از افراد بیشتر از افراد دیگر مستعد ابتلا به افسردگی هستند ، شیوع افسردگی شدید در طبقات اجتماعی ،‌اقتصادی پایین به نحوی متناسب بیشتر از طبقاتاجتماعی اقتصادی بالا است . همچنین شیوع افسردگی در زنان دو برابر مردان گزارش شده است . متخصصان بالینی معتقد هستند که افسردگی در افراد میان سال ، نوجوانان و کودکان و حتی خردسالان به طور یکسان شایع است هر چند نشانه های فرضی در گروههای مختلف سنی متفاوت است ،‌ در خردسالان افسرده بارزترین نشانه های فرضی نخوردن غذا است ،‌در کودکان بزرگتر ممکن است افسردگی در آغاز به صورت بی حسی عاطفی و نبود مناسب ظاهر گردد به طور متناوب به صورت اضطراب جدایی شدید جلوه گر شود که در آن کودک دیوانه وار به والدین می چسبد از ترک آنها به مدت طولانی و رفتن به مدرسه امتناع می ورزد و وحشت شدید از دست دادن والدین بسر می برد .
حملات افسردگی به چهار دسته تقسیم می شود :
1- افسردگی ساده
2- افسردگی حاد
3- افسردگی بهت زده
4- افسردگی پیری
افسردگی ساده
در این درجه از افسردگی فرد تا حدی غمگین و مضطرب است و نسبت به مسائل زندگی بی علاقگی و بی تفاوتی مشهودی از خود نشان می دهند و همواره احساس گناه و بی حوصلگی می کند ، حرفها یکنواخت و خسته کننده است قوای عقلانی مانند هوش ، حافظه و شناخت زمان و مکان دست نخورده است . علایم توهم و هذیان در او یافت نمی شود بسیار سعی می کند با افسردگی خود مبارزه کند معمولاً اگر به درمان نیاز باشد درمان سرپایی می تواند به رفع آن کمک کند . گاهی هم بودن درمان بر اثر مرور زمان و یا تغییر شرایط این حالات بهبود می یابد .
افسردگی حاد
حالات بارز افسردگی حاد عبارتند از : استیصال ، به بن بست رسیدن در زندگی ، غم سنگین ، احساس درماندگی و بیچارگی بسیار شدید تا آنجا که محرک کوچکی می تواند این حالت را در او تحریک و تشدید نماید در این حالت دو نوع واکنش مشهود جسمانی وجود دارد : یکی اینکه بیمار مدتها غمزده و بی توجه به خود و دیگران در گوشه ای می نشیند و یا می ایستد ، دوم اینکه دائم قدم می زند و راه می رود و دستها را به هم می مالد موهای خود را می کند و یا با لباس خود بازی می کند ، چهره بسیار زرد و تکیده و بیحالت می شود و چروکهای بالا و پایین چشمهایش مشخص هستند ، اغلاب این بیماران دائماً گریه می کنند کم حرف می زنند و با جواب های کوتاه و یکنواخت و صدای خسته و کوفته پاسخ می دهند . این این کندی در جواب دادن پاسخ کوتاهی و غیرعادی بودن پاسخ گاهی بیمار افسرده را عقب مانده ذهنی می نمایاند ،‌در حالی که اغلب اینچنین نیست ،‌و فقط در حالت افسردگی بسیار بد و بیمار گونه است که بیمار دائماً خستگی ، ناتوانی بی میلی نسبت به زندگی دارد . در بسیاری از موارد ، بیمار مبتلا به افسردگی حاد از نقصان قوای شناختی خود مانند هوش ،‌حافظه عدم تمرکز از حواس و فکر شکایت می کند ، ولی تحقیقات سالهای اخیر کاهش در استعدادهای فرد وجود ندارد و اسین خود شخص افسرده است که نیروی زیادی از خود صرف برطرف کردن افسردگی می کند ،‌و نیز توقعی مکه از توانایی هایش دارد ،‌غیر واقعی است (فریدمن ، 1964 -آئونس 1979- میلز 1980به نقل قول از سراوانی 1384)‌.
اغلب بیماران مبتلا به افسردگی ها از بیخوابی رنج می رند آنها سخت به خواب می روند و زود از خواب بیدار می شوند ، افسردگی ایت افراد در صبح است تا اوقات دیگر روز معمولاً با بیخوابی با بی اشتهایی ، کم شدن وزن و یبوست نیز وجود دارد . تمایلات جنسی کاهش می یابد و گاهی منجر به عدم توانایی می گردد . در زنها ممکن است عادت ماهانه متوقف شود و پس از رفع افسردگی به حالت طبیعی برگردد .
فرد افسرده نسبت به درد حساسیت بسیار بالا دارد ،‌تصورات هیپوکاندریاک در او شدت می یابد . جونز و هال پس از بررسی دویست مورد افسردگی حاد به این نتیجه رسیدند که بیشتر شکایات بیماران افسرده شکایات از ناراحتی های جسمی است . تعدادی از آنها حتی اصلاً اشاره ای به افسردگی خود نکرده اند . و در بعضی موارد شدید هیپوکاندریاک اساس توهمات جسمی می شود و بیمار تصور می کند که مغزش به سنگ تبدیل شده است یا قابتی از بین رفته است و مانند آن .همانطور که بیمار افسرده نسبت به دردهای جسمی حساس است نسبت به دردها و فشارهای روحی نیز حساسیت نشان می دهد که اغلب ناشی از حساسیت خود کم بینی و گناه است او دائماً مشغول خود آزاری ، قضاوت سخت ،‌پشیمانی از اعمال در رفتار ، اشتباهات و شکستهای گذشته خود است ، هر چند که ممکن است این موضوعات کوچک و بی اهمین باشند ، احساس بی ارزشی ، بیچارگی ، گناه و پشیمانی اساساً حالات بیمار افسرده را شامل می شود . اگر این حالات شدت یا بد بیمار افسرده به عنوان راه نجات به فکر خود کشی می افتد در حدود 75% بیماران مبتلا به افسردگی حاد ، به خود کشی فکر می کنند و تا 10 تا 15 درصد آنها به انجام این امر اقدام می کنند (آریتن،1978 به نقل از سراوانی 1384)‌.
بر اساس تحقیقات در استرالیا معلوم شد که تعداد خدکشی بین بیماران روانی در مردها چهار برابر در زنها نه برابر بیشتر است تا در جمعیت کل ، بیمار مبتلا به فسردگی حاد ، دچار هذیانهایی می شوند که به وسیله آن واقعیت را مسخ و تحریف می کند ، معمولاً این هذیان ها شامل توهم های نابه جا و غیر واقعی نسبت به خود است ، توام با احساس عدم ارزش ، نفی وجود و این احساس که واقعیت های درون و بیرون از بین رفته اند این هذیانها یا توهمات و خطاهای ادراکی توام نیستند .
افسردگی بهت زده
این حالت شدیدترین نوع افسردگی است و تعداد معدودی به آن مبتلا می شوند بیمار افسرده بهت زده اگر درمان نشود مدت ها بیحرکت و بدون هیچ واکنشی می ماند و حتی باید با وسایل پزشکی غذا داد . در هر افسردگی غالاباً حالت خشم وجود دارد البته گاهی ناخودآگاه است احساس خشم عامل مهمی در ایجاد افسردگی است زیرا به قول بسیاری از روانشناسان پویا ،‌افسردگی عبارتند از : خشم فروخورده در بیشتر بیماران ، جهت خشم به جای آنکه به طرف محیط بیرون از بیمار باشد متوجه درون او می شود افسردگی را بروز می دهد در هر حالت افسردگی فرد احساس غم ، افسردگی و ناراحتی می کند گاه این حالت افسردگی یت بی میلی نسبت به لذت زندگی ممکن است به طور نسبی تداوم یابد و یا متناوب باشد بدین معنی که بعد یا فبل از آن علایق فعالیت ها و رفتارهای سالمی وجود داشته باشد . در اختلالات دیستیمیک هیچگونه توهم و هذیانی دیده نمی شود لکن بسیاری از این افراد ،‌دچار اختلال شخصیت نیز هستند .
افسردگی پیری
این اختلال همانطور که از نامش پیداست در دوران پیری رخ می دهد و حالات در این افسردگی اضطراب ،‌بیقراری ، بی اشتهایی و بیخوابی شدید است . احساس گناه و اشتغالات فکری راجع به بیماری های جسمی به حدی است که به مرز هذیان می رسد در این بیماری سابقه این نوع بحران های روانی موجود نیست و در حالیکه ممکن اسنت دچار هذیان باشد ، لکن از هم پاشیدگی تفکر و تداعی را مانند اسکیزوفرنیک ندارد . تعدادزنانی که به این بیماری مبتلا می شوند بسیار بیش از مردان است . دوران این بیماری معمولاً بین 40 تا 55 سالگی در زنان و 50 تا 60 سالگی در مردان است (سراوانی، 1384).
عوامل ایجاد کننده افسردگی
علل شیمیایی (دارویی)
یکی از سرنخهای مهم افسردگی را بیمارانی بدست داده اند که با مصرف دراوها به نام رسرپین1 برای درمان فشارخون تحت معالجه قرار گرفتند . پزشکانی که این دارو را تجویز می کردند دریافتند که بعضی از بیماران پس از مصرف آن افسرده می شوند . وقتی که معلوم شد رسرپین از شمارانتقال دهنده های عصبی به نام کاته کولامین می کاهد و پزشکها نتیجه گرفتند که کمبود این انتقال دهنده های شیمیایی در مغز منجر به افسردگی می شود . نوربین فرین بسیار کم تولید افسردگی و نوربین بسیار زیاد ایجاد مانیا می کند . پژوهشگران در این زمینه نتیجه گرفتند که باید دسته کم دو نوع افسردگی وجود داشته باشد نوع مرتبط با نوربین فرین کم و نوعی در ارتباط با سروتونین اندک ،‌در حال حاضر معلوم شده که برخی از داروها مانند استروئید2 و فنسی کلین هیدورکلرید3 موجب بروز نشانه های مانیا می شوند .
علل نورونی4
از جمله نخستین اختلالات جسمانی می توان به غیر طبیعی بودن نورونی اشاره کرد که ناشی از آسیب یا بد عمل کردن مغز است . بیماری هانتینگتون5 نمونه ایست که می توان از آن یادر کرد ،‌اشخاصی که از این بیماری رنج می برند به تدریج توانایی ذهنی خود را از دست می دهند و از کنترل حرکات اندامهای خود باز می مانند . نکته جالب برای دانشمندانی که در زمینه اختلالات عاطفی کار می کنند این حقیقت است که نشانه های بیماری مانیا افسردگی اغلب در اوایل شروع بیماری هانتینگنون مشاهده می شود به همین دلیل اگر درباره مراحل اولیه بیماری مطالعه کنیم احتمالاً به نکات بیشتری در ارتباط مانیا و افسردگی پی می بریم. یکی دیگر از علل افسردگیس سکته است که در اثر قطع ناگهانی خون به بخشی از مغر ایجاد می شود ، با توجه به پژوهشهای به عمل آمده ،‌25 درصد از اشخاصی که سکته مغزی می کنند به افسردگی بالینی دچار می شوند ، دکتر باب رابینسون 5روانپزشک بیمارستان جان هوپ کینز و همکاران او به این نتیجه سیده اند که این قبیل آسیبهای مغزی می تواند با نابود کردن عصب های مورد استفاده انتقال دهنده های کاته کولامینی ، ایجاد افسردگی کنند . این گروه همچنین به این نتیجه رسیده اند که محل آسیب دیدگی در مغز ، در چگونگی افسردگی و شدت آن نقش مهمی بازی می کند .
علل غددی
گروه دوم تغییرات جسمانی مرتبط با اختلالات روانی بدکاری و غیرطبیعی بودن غدد آندوکرین6 است . سیستم آندوکرین شبکه غددی بدن را شامل می شود غده تیروئید که در ناحیه گردن قرار دارد بخش مهمی از نظام غددی آندوکرین بدن را تشکیل می دهد وقتی هورمون تیروئید گفته می شود و فراهم می گردد . کم کاری تیروئید می تواند منجر به درد عضلانی ، ریزش مو ، یبوست و کاهش شنوایی گردد کم کاری تیروئید در بسیاری از موارد افسردگی را در پی دارد (قراچه داغی، 1371 )‌.
نظریه های مختلف درباره افسردگی
نظریه زیست شناختی
پیش فرضهای نظریه زیست شناختی این است که علت افسردگی یا در ژنها قرار دارد که از طریق وراثت از والدین به فرزندان منتقل می شود .
یا نارسایی عمل فیزیولوژیکی است که ممکن است پایه ارثی یا غیر ارثی داشته باشد .
نظریه روان پویای
بر اساس واکنش های ناخود آگاه نسبت به موقعیت های جدید که اساس آنها حوادث قبلی زندگی است تأکید ورزند اکثر نظم بندیهای روان پویایی بر تاریخچه روابط بین فرد و شخصی که او به عنوان یک کودک بیشترین وابستگی را به وی داشته است – معمولاً مادر – متمرکز است ، بدین ترتیب یک سابقه تاریخی افسردگی عبارتند از : اختلال در روابط اولیه کودکی این اختلال ممکن است فقدان واقعی والدین یا یک ترس خیالی درباره از دست دادن
یکی از والدین باشد .
نظریه یادگیری
پیش فرض نظریه یادگیری آن است که افسردگی و فقدان تقویت به هم مربوط است . سوین سوهن و همکاران وی از پیشوایان تحقیق در زمینه افسردگی از نقطه نظر یادگیری هستند . آنها به طور معمول تاکید می کنند که میزان پایین برون شد رفتار و احساسات غمگین یا ناشادی که با افسردگی همبسته می شود مربوط است به میزان پایین تقویت مثبت و یا میزان بالای تجارب ناخوشایند این حالات ممکن است توسط یکی از چندین دلیل ذیل واقع شود :
– محیط فی نفسه ممکن است مسئله باشد ممکن است عوامل تقویت کننده کم یا تنبیه کننده زیاد در محیط مشخص وجود داشته باشد .
– شخص ممکن است فاقد مهارتهای اجتماعی برای جذب تقویت مثبت برای تطبیق موثر با حوادث تنفر انگیز ناخوشایند باشد .
– به علت بعضی از دلایل برای افراد عادی این موضوع ممکن است موجب کاهش رفتار یا کناره گیری گردیده منجر به تقویت ها کمتر یا تنبیه ها بیشتر شود .
نظریه شناختی
احتمالاً بانفوذترین نظریه های روان شناختی که امروزه درباره افسردگی وجود دراد نقطه نظر شناختی است . اساس این نظریه ها این اندیشه است که یک تجربه معین ممکان است روی دو فرد تأثیر بسیار متفاوتی بگذارد . نظریه شناختی بک درباره افسردگی بر روش های درمانی پیشرفته موثر بوده و تحقیقات زیادی را شامل شده است . آرون بک معتقد است که افراد افسرده به این دلیل افسرده اند که راههای اشتباه آلود و مبالغه آمیز در فکر کردن دارند .
شخص افسرده یک نظر منفی درباره خود ، دنیا و آینده دارد به نظر بک این شناختهای منفی علت افسردگی است .
درمان براساس نظریه زیست شناختی
دو گروه داروی عمده که برای درمان افسردگی استفاده می شوند ، تری سیکلیک ها (‌سه حلقه ای ) و منع کنندگان MAO هستند . که هردو گروه می توانند نوراپی نفرین را افزایش دهند .
روان پریشی(پسیکوز)7
روان پریشی دسته ای از اختلالات روانی است که مردم آن را ” دیوانگی ” می خوانند و شامل اختلال هایی است که فرد بسیار زیاد نیاز به بستری شدن در بیمارستان روانی دارد در این نوع بیماری بر خلاف “نوروز ” با اختلاف های شخصیتی همراه است و فرد این حالت دچار عدم یکپارچگی روانی شده است و به دنیای درون خود فرو می رود ، در این حالت آگاهی نسبت به واقعیات از میان رفته و ارتباط بسیار با دنیای خارج دچار مشکل می شود . این بیماران عمدتاً دچار توهم و هذیان می شوند . توهم عبارتند از : خطای احساسی است که در آن فرد چیزی را که وجود خارجی مندارد حس می کند . توهم ممکن است مربوط به یکی از حواس شنوایی ، بینایی ، بویایی ،‌لامسه و چشایی باشد و یا آنکه چند حسی با هم دچار خطای حسی و توهم شوند .
مثلاً ممکن است افراد صداهای تهدید آمیز بشنوند و یا آنکه موجودی که وجود خارجی ندارد ببینند . هذیان عقیده غلطی است که علیرغم مدارک و شواهد مخالف صریح و عینی و با وجود این حقیقت که سایر اعضای آن فرهنگ چنین عقیده هایی ندارند . شدیداً از سوی بیمار بر آن اصرا می شود . مثلاً ممکن است فرد خود را شخصیتی بسیار مهم بداند و یا آنکه معتقد باشد دیگران برای قتل او دسیسه چینی می کنند . پسیکوز به سه گروه اصلی تقسیم می شوند :
– روان پریشی عضوی

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید