جدول 3-1- مقادیر ثابت ومتغیر درنظر گرفته شده برای فرمول های تولیدی 19
جدول 3-2- تعداد آزمونهای قابل انجام روی فراورده 21
جدول 3-3- مشخصات تجهیزات ومواد مورد استفاده در تولید محصول 22
جدول 3-4- مشخصات تجهیزات مورد استفاده در آزمون های نمونه 23
جدول 3-5- مشخصات مواد مورد استفاده در انجام آزمون های نمونه 24

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول 3-6- برنامه دمایی دستگاه GC 33
جدول 4-1- میانگین و انحراف معیار ارزیابی حسی 4 فرمول مختلف ناگت میگو در روز تولید 36
جدول4-2- میانگین و انحراف معیار آزمون کامپرشن و وارنر نمونه های نیمه سرخ شده 38
جدول4-3- میانگین و انحراف معیار آزمون کامپرشن و وارنر نمونه های سرخ شده 39

جدول 4-4- میانگین و انحراف معیار میزان چربی4 فرمول مورد بررسی در روز تولید و 120 40
جدول 4-5- میانگین و انحراف معیار میزان رطوبت 4 فرمول مورد بررسی در روز تولید و 120 41

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید