48.1-24-2-تعریفعاممزاحمت63
49.2-24-2-اشکالعمدهمزاحمت64
50.3-24-2- مفهوممزاحمتبصری (آلودگیمنظر)65
51.25-2-اشکالآلودگیومزاحمت66
52.26-2- انواعآلودگیومزاحمت68
53.27-2- اشکالرفعمزاحمت70
54.28-2-عواملموثردرانتقالصنایع71
55.29-2-نظریبهتجاربجهانیدرمکانیابیوساماندهیصنایعوخدماتشهری677356.30-2-تونیگارنیهوطرحشهرصنعتی75
57.31-2-منطقهبندیبراساساستاندارهایاجرایی76
58.32-2-ساماندهیصنایعوتجاربجهانی76
59.33-2-الگویمنطقهبندیصنعتیدرچندشهرجهان77
60.34-2- منطقهبندیصنعتیدرشهرتوکیو77
61.-2- منطقهبندیصنعتیدرشهرلندن78
62.36-2-منطقهبندیصنعتیدرشهرقاهره78
63.37-2- تجاربایراندرزمینهساماندهی78
64.1-37-2-روندمکانیابیدرایران79
65.2-37-2-نظامهایموثردرساماندهیصنایعدرایران80
66.3-37-2-نقشمدیریتصنعتی81
67.4-37-2-نقشمدیریتزیستمحیطی81
68.5-37-2-نقشمدیریتشهری83
69.38-2- مشکلاتساماندهیصنایعشهریدرایران85
70.39-2-اهدافکلانبرنامهریزیکاربریاراضی:86
71.40-2-فرایندبرنامهریزیکاربریزمین:88
72.41-2-معیارهایبهینهدرمکانیابیکارکردهایشهری:89
73.42-2–انواعکاربریصنعتی:90
74.43-2-ضرورتانجاممطالعاتمکان‌یابی صنعتی:92
75.44-2-فاکتورهایمکانیابیصنعتی:93
76.45-2-اشتباههایمتداولدرمطالعاتمکان‌یابی:95
77.46-2-سرانهکاربریصنعتی:96
78.47-2-نتیجهگیری101
79.بررسیموقعیتجغرافیایطبیعیشهرستانبابل105
80.-3- موقعیتوتقسیماتسیاسیشهرستانبابل105
81.2-3-موقیعتطبیعیشهرستانبابل109
82.1-2-3-ساختارزمینشناسی109
83.2-2-3-ژئومورفولوژی109
84.3-2-3-ناهمواری111
85.4-2-3-اقلیم112
86.5-2-3-بادها114
87.6-2-3-منابعآب116
88.-3- بررسیاجمالیویژگی‌هایجمعیتیشهرستانبابل117
89.4-3-معرفیشرکتشهرک‌هایصنعتیمازندران121
90.6-3- شرکت‌هایصنعتیموجوددراستانمازندران123
91.7-3-اعتباراتشهرکهایصنعتیمازندران124
92.8-3-3مزایاومشوق‌هایاستقراردرشهرک‌هایصنعتی124
93.7-3- چگونگیاستقرارصنایعوگارگاههایشهریدربابل127
94.8-3-نمونهمناطقکارگاهیخودروییمزاحمدرشهربابل128
95.1-8-3- خیابانولیعصر128
96.2-8-3- خیابانآیتالهطالقانی132
97.3-8-3- خیابانجانبازان136
98.9-3-نتیجهگیری139
99.مقدمه:141
100.1-4- تهیهپرسشنامهوارتباطمستقیمباساکنینمناطقموردنظرومسئولیندرمحدودهموردمطالعه141
101.2-4- بررسیجمعیتشناختیآزمودنیها142
102.3-4- پرسشنامهمربوطبهساکنینومسئولینشهر144
103.-1)تجزیهوتحلیلاستنباطیدادهها160
104.5-1-1)بررسیفرضیهاولپژوهش160
105.5-1-2)بررسیسوالدومپژوهش162
106.5-1-3) بررسیسوالسومپژوهش163
107.5-1-4) بررسیفرضیهچهارمپژوهش165
108.5-5)پیشنهادات167
109.5-6)معیارهایانتخابمکانجدیدمجتمعصنعتیدرمحدودهموردمطالعه168
110.5-6-1)عاملدسترسی169
111.5-6-2)عاملزیستمحیطی169
112.5-6-3)فاصلهازمناطقمسکونی169
113.5-6-4)تاسیساتوتجهیزاتشهری169
114.5-6-5)عاملاقتصادی170

115.5-6-6)کاربریزمین170
117.1-6- استاندارهایطراحیفضایداخلیتعمیرگاههادرمجتمعصنعتی170
118.2-6-مصالحتعمیراتیهایخودرو:172
119.3-6-ابعادومساحتمحلهایتعمیراتیهایخودرو:172
120.نتیجهگیری:180
1.
2. چکیده:
نگاهی به روند توسعه استقرار صنایع در شهر های ایران نشان می دهد که این روند ازیک طرف به تحولات کلی توسعه شهر نشینی و شهر سازی بستگی دارد و از طرف دیگر تابع قوانین ، تشکیلات و و عملکرد نهادهای مختلفی است که با اهداف و وظایف گوناگون در امر مکانیابی و ساماندهی صنایع و خدمات دخالت دارند . از این رو دو ویژگی غالب در استقرار صنایع در شهر های ایران مشهود است ، یکی توسعه شهری شتاب زده که باعث پیدایش پدیده دفع و جذب صنایع و خدمات مزاحم از بافت های شهری و اشتغال مجدد آن شده است و دوم تنوع و تعدد واحدهای کوچک، بدین معنا که بیشترین صنایع مزاحم در شهرهای ایران به عملکرد واحدهای کوچک تولیدی و خدماتی مربوط می شود تا به صنایع بزرگ . لیکن از آنجایی که فرایند مکانیابی و ساماندهی صنایع شهری ، صرفا اقتصادی یا زیست محیطی یا کالبدی – فنی نبوده و نوعی برنامه ریزی محیطی و کالبدی ـ فضایی محسوب می شود ، با عوامل مختلف اقتصادی – اجتماعی ، زیست محیطی، کالبدی فضایی و مدیریتی سر و کار دارد . لذا تعیین اینکه چه صنایعی و با چه شرایطی می توانند و باید در شهر مستقر شوند و چه صنایعی نباید و یا نمی توانند در شهر حضور داشته باشند ، همیشه موضوعی بحث برانگیز و پیچیده بوده است که نیاز به پژوهش و برنامه ریزی دارد. این پایان نامه در پی مکان یابی و طراحی مرکزی برای صنایع مزاحم بالاخص مراکز خدماتی خودرویی(کلنیک خودرو) در سطح شهر بابل است . با توجه به پراکندگی و مزاحمتی که این نوع کاربری در سطح شهر ایجاد کرده است لزوم گرداوری تعدادی از این مراکز در مکانی مشخص خارج از شهر دیده می شود.
کلید واژه:
ساماندهی فضایی، صنعت ، کارگاه ، شهر
فصل اول:
کلیات تحقیق
3. 1)مقدمه:
در دوران انقلاب صنعتی مکان گزینی صنایع بر پایه عوامل طبیعی، ملاحظات اقتصادی و امکانات حمل و نقل انجام می گرفت اما با بروز عوارض منفی ناشی از توسعه صنعتی در شهرهای اروپا اقدام هایی به منظور نظارت بر توسعه صنایع و حفظ سلامت و بهداشت شهروندان آغاز شد. مفهوم منطقه بندی در شهرسازی، ابتدا در اوایل قرن بیستم در آمریکا و اروپا به وجود آمد ، ولی به عنوان یکی از اصول طرح های جامع شهری به سرعت در سراسر جهان گسترش پیدا کرد اساس منطقه بندی در آغاز بر جدایی سازی فعالیت های ناسازگار از جمله فعالیت های صنعتی از نواحی مسکونی استوار بوده اما در چند دهه اخیر این ضوابط متحول شده و به طور کلی بر مبنای سه دیدگاه عمده: 1) دیدگاه اقتصادی 2) دیدگاه کارکردی ( نظریه جداسازی صنایع ) 3) دیدگاه توسعه پایدار، با مفهوم ایجاد آشتی میان صنعت و شهر مطرح شد .
امروزه با تاکید بر دیدگاه سوم به جای سیاست های افراطی طرد صنایع از شهرها ، بیشتر سیاست هایی حمایت می شود که پیرامون تعدیل مشکلات ناشی از صنایع و انطباق هرچه بیشتر فعالیت آنها با نیاز اقتصادی ـ اجتماعی فضایی شهرها قرار دارد. از جمله این سیاست ها، علاوه بر سیاست گسترده نظام نظارت بر عملکرد صنایع ، می توان از ایجاد مجتمع های جدید صنعتی و تقویت طراحی شهری و تکامل معماری صنعتی یاد کرد.
در حال حاضر ، یکی از مهم ترین مشکلات موجود در شهرهای کشور ما نیز استقرار نامناسب فعالیت های صنعتی در میان سایر کاربری های شهری می باشد به نحوی که فعالیت های این واحد ها موجب ایجاد انواع آلودگی و مزاحمت برای شهر و شهرنشینان شده و حل آن به برنامه ریزی و مدیریت در زمینه مکان یابی و ساماندهی صنایع نیاز دارد.
پایان نامه حاضر تحت عنوان طراحی و مکان یابی کارگاههای صنعتی(خدمات خودرویی مزاحم ) در شهرستان بابل با هدف دستیابی به راهبردها و معیارهایی که به شناخت و طبقه بندی صنایع و خدمات خودرویی در شهر بابل از نظر آلودگی ومزاحمت ، انجام پذیرفته است و در پی طراحی مکانی برای استقرار این نوع خدمات در جایی که کمترین آلودگی و مزاحمت را برای ساکنین شهر فراهم اورد می باشد و رویکرد اصلی آن معطوف به شناخت سه جنبه اساسی زیر می باشد :
الف ـ شناخت جوانب اقتصادی – اجتماعی – کالبدی و زیست محیطی گسترش صنعت در شهر
ب ـ تدوین روش ها و ارائه راهکارهای واقع بینانه جابجایی و ساماندهی صنایع
د-طراحی سایتی برای استقرار این نوع خدمات
4. 2)بیان مسأله
نگاهی به روند توسعه استقرار صنایع در شهر های ایران نشان می دهد که این روند ازیک طرف به تحولات کلی توسعه شهر نشینی و شهر سازی بستگی دارد و از طرف دیگر تابع قوانین ، تشکیلات و عملکرد نهادهای مختلفی است که با اهداف و وظایف گوناگون در امر مکانیابی و ساماندهی صنایع و خدمات دخالت دارند . از این رو دو ویژگی غالب در استقرار صنایع در شهر های ایران مشهود است ، یکی توسعه شهری شتاب زده که باعث پیدایش پدیده دفع و جذب صنایع و خدمات مزاحم از بافت های شهری و اشتغال مجدد آن شده است و دوم تنوع و تعدد واحدهای کوچک، بدین معنا که بیشترین صنایع مزاحم در شهرهای ایران به عملکرد واحدهای کوچک تولیدی و خدماتی مربوط می شود تا به صنایع بزرگ . نکته ای که باید به آن توجه شود این است که این مشاغل در دل بافت مسکونی شهر ایجاد شده و گسترش یافته و این گسترش به صورت پراکنده است و تجمیع لازم را ندارد و این امر مشکلات زیادی را برای ساکنان بافت مسکونی و کل شهر به وجود آورده که از جمله این مشکلات می توان به مواردی مانند ایجاد سروصدا ، سد معبر ، پخش ذرات ، بوی نامطبوع ، ایجاد دود و آلودگی های شیمیایی و… اشاره کرد.
علاوه بر مشکل پراکنده بودن صنایع و خدمات خودرویی مزاحم در درون شهر ،مکان گزینی غلط آنها در کنار دیگر کاربری ها بر بار این مشکلات افزوده است. به طوری که کارایی آنها را به شدت پایین آورده به عنوان مثال وجود کاربری تجاری- صنعتی در کنار کاربری مسکونی ازرش زمین را در آن منطقه تحت تاثیر قرار می دهد.
با وجود همه مشکلاتی که کاربری صنایع و خدمات کارگاهی در شهر بابل به وجود آوردند هنوز اقدام مناسبی در جهت سامان دهی آنها صورت نگرفته است . تنها در سال های اخیر ، اقداماتی در زمینه انتقال آنها به بیرون از شهر انجام پذیرفته است. که بیشتر این مکان گزینی ها در روستاهای اطراف بابل صورت گرفته است که با وجود کاربری هایی مانند مسکونی وباغات اطراف آن این مکان گزینی طبق اصول و معیار های کاربری اراضی شهری نیست که این امر ضررورت سامان دهی فضایی صنایع و خدمات کارگاهی را در این شهر آشکار می سازد.
این پایان نامه در پی مکان یابی و طراحی مرکزی برای صنایع مزاحم بالاخص مراکز خدماتی خودرویی(کلنیک خودرو) در سطح شهر بابل است . با توجه به پراکندگی و مزاحمتی که این نوع کاربری در سطح شهر ایجاد کرده است لزوم گردآوری تعدادی از این مراکز در مکانی مشخص خارج از شهر دیده می شود.
5. 3)ضرورت انجام تحقیق
پراکندگی ناموزون صنایع و خدمات کارگاهی در سطح محدوده مورد مطالعه ، مشکلات عدیده ای را سبب شده است. از جمله مسائلی که عامل ناسازگاری فعالیت های شهری محدوده مورد مطالعه بوده و وضرورت برخورد با این مساله را مطرح می کند می توان به مسایل زیر اشاره کرد :
ـ مسائل عارض بر کاربری های ناسازگار همجوار
ـ اختلال در سیما و منظر شهری
ـ مسائل جمعیتی از نقطه نظر اجتماعی ، اقتصادی ، روانی
ـ مسائل ترافیکی
ساکنان محلی به عنوان اصلی ترین بخش ذی نفع در محیط شهری ، از ناسازگاری فعالیت های شهر و مسائل ناشی از آن بسیار متاثر می شوند زیرا مجبور به زندگی در محیطی هستند که اصول و معیار های استقرار فعالیت در آن رعایت نشده است. بنابر این ساماندهی و استقرار مطلوب صنایع و خدمات خودرویی و مکانیکی از ضروری ترین برنامه های توسعه کالبدی است.
6. 4)اهداف تحقیق
از آنجا که پژوهش علمی با ظهور مساله یا مجهولی در ذهن محقق شروع می شود ، هدف اصلی تحقیق علمی را باید معلوم کردن آن مجهول و به عبارتی حل مساله و یافتن پاسخ برای آن دانست .1
باتوجه به مشکلاتی که مکان گزینی نادرست صنایع و خدمات کارگاهی در شهر بابل به وجود آورده است مردم نیاز به تدابیری دارند که از بار این مشکلات بکاهند لذا هدف اصلی این تحقیق ، پیدا کردن و یافتن معیارها و راه حل هایی برای برطرف کردن این مشکلات است.
البته برای رسیدن به یک رویکرد مشخص و کاربردی ، چند نوع از صنایع و کارگاه های شهری مانند تعمیرگاه های خودرو ، صافکاری ها، تراشکاری ها وکارواش ها و مانند اینها که از فعالیت های مزاحم فراگیر شهر بابل محسوب می شوند برای مطالعه، مشخص و تدوین معیار ساماندهی و مکان گزینی برای آنها انتخاب شده است. با توجه به این مطالب اهداف عمده این تحقیق ، عبارت اند از:
ـتحلیل وضعیت موجود کاربری اراضی شهری ناسازگار
ـشناخت واحد های صنعتی و کارگاههاییکهدارای ناسازگاری با بافت شهری هستند و نیاز به انتقال دارند.
ـتعریف صنایعیکهمیزانآلایندگیکمی دارند و می توانند با ارائه تسهیلات در محل استقرار یابند.
ـدستیابییه الگوی سامان دهی صنایع و خدمات گارگاهی با معیار های مناسب
ـ ارائه پیشنهاداتی برایکاهشمشکلاتترافیکی محدوده مورد مطالعه
ـارائه الگوی راهبردی جهت مکانیابی صنایع مذکور
– طراحی مدلی جهت استقرار صنایع خدماتی مذکور
7. 5)فرضیه ها
فرضیه ، توجیه و تبیین های حدسی معینی را در باره واقعیات عرضه می کند و پژوهشگران را در برسسی این واقعیات و تجارب کمک و هدایت می کند. فرضیه ، یک پیشنهاد توجیهی و به زبان دیگر راه حل مساله است که هم به یافتن نظم و ترتیب در بین واقعیات کمک می کندو هم باعث استنتاج می شود.
اهم مشکلاتی که در رابطه با شهر بابل به نظر می رسد عبارت اند از:
1. مکان یابی و استقرار کنونیمراکز صنعتی – خدماتی در شهر بابل منطبق شرایط مطلوب زیست محیطی نیست.
2. واحد های صنعتی و خدماتی خودرویی که دارای ناسازگاری با بافت شهری هستند نیاز به انتقال دارند.
3. بین واحد های صنعتی و خدماتی خودرویی ناسازگار و مشکلات ترافیکی رابطه معنا داری وجود دارد .
4. بین وجود واحدهای صنعتیو خدماتی خودرویی ناسازگار و ناهمگونی منظر شهری رابطه معنا داری وجود دارد.
8. 6)پرسش های تحقیق
مشکل اصلی صنایع و خدمات کارگاهی شهر بابل مکان گزینی غلط آنها است برای آنکه بتوانیم دلایل این مشکل را بیابیم باید به سوالات زیر پاسخ دهیم که عبارت اند از:
1. مکانیابی صنایع و خدمات کارگاهی شهر بابل تا چه میزان بر اساس معیار های بهینه کاربری اراضی می باشند؟
2. آیا واحد های صنعتی و کارگاهی ناسازگار با بافت شهری ، نیاز به انتقال دارند؟
3. آیا واحدهای صنعتی و کارگاهی باعث مشکلات ترافیکی در محدوده مورد مطالعه شده اند ؟
4. آیا واحد های صنعتی و کارگاهی باعث ایجاد اختلال در سیما و منظر شهری شده اند ؟
9. 7)روش های تحقیق
در این پایان نامه از سه روش زیر برای گرداوری اطلاعات استفاده شده است:
ـ روش کتابخانه ای
در روش کتابخانه ای ، با استفاده از کتب مربوط به مقولهطراحی و معماری و برنامه ریزی شهری و استفاده از اطلاعات موجود به بررسی و تحقیق درباره این موضوع پرداخته شده است.
ـ روش اسنادی
روش اسنادی ، وسیله ای برای دست یابی به شناخت ریشه ای ابعاد موضوع مثل مفاهیم ، مقولات اساسی ، متغیرهای اصلی و غیره است. بدین ترتیب در این تحقیق ،علاوه بر فعالیت های اسنادی ، از نقشه ها و عکس های هوایی مربوط به شهر بابل که توسط مهندسین مشاور و تهیه گردیده و به عنوان نقشه پایه استفاده شده است در این پایان نامه از نرم افزار outo cad استفاده گردیده است.
ـ روش تحقیق میدانی
به منظور آشنایی عمیق تر با مسائل و وضعیت کالبدی و عملکرد فعالیت های صنعتی و از آنجا که همواره در اطلاعات و آمار ،کاستی هایی مشاهده می شود، لذا برای تکمیل این قسمت و مشاهده مستقیم محدوده مورد مطالعه و نیز انعکاس نقطه نظرات صاحبان مشاغل محدوده ،از این روش استفاده شده است. تکنیک های به کار گرفته شده عبارت اند از : تکمیل پرسشنامه های حضوری و مصاحبه در محدوده مورد مطالعه ، و ضمنا برای تهیه پرسش نامه از طیف لیکرت بهره گرفته خواهد شد.
10. 8-روش تجزیه و تحلیل داده ها
با توجه به ویژگی تحقیق موردی و استفاده از فرایند ترکیب روش ها ، در این مطالعه سعی شده استکه مجموعه داده های مختلف و پراکنده با توجه به چارچوب نظری تحقیق و مقولات اساسی آن بهنحوی مورد استفاده قرار گیرد که بتواند شناختی جامع ، منسجم و هدفمند از کلیت موضوع حاصل کند. به این منظور از سه روش زیر درتحلیل داده ها استفاده شده است :
الف ـ تحلیل نظری
به منظور شناسایی علل و عوامل موثر در مکان یابی صنایع و خدمات کارگاهی و مقولات اساسی و مبانی برنامه ریزی مکان یابی و سامان دهی ، از روش تحلیل نظری و تصمیم نظری استفاده شده است.
ب – تحلیل محتوا
در بررسی اسناد و منابع مربوط به موضوع ، پس از گزینش منابع معتبر و مفید سعی شده تا مفاهیم ، مقولات ، فرضیه ها و نظرات مربوط به موضوع بصورت هدفمند و منظم در چارچوب اهداف و روش شناسی تحقیق استخراج و مورد تحقیق قرار می گیرد . در این بررسی سه جنبه شناخت علمی یعنی مطالعه اکتشافی ، توصیفی و تبیینی مورد نظر بوده است.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ج – تحلیل ثانوی
تحلیل ثانوی ،یکی از فنون فرعی در پژوهش اسنادی است که بر پایه تحلیل مجدد از نتایج و داده های تحقیقات پیشین و یا آمارهای موجود قرار دارد که در تدوین اهداف واصلاح روش ها و همچنین در کنترل کاربری ها و تکمیل داده ها مورد استفاده قرار می گیرد . جامعه آماری در این پایان نامه شامل صاحبان مشاغل و مسئولین شهری اعم از شهرداری و شورای شهر می باشد که برای براورد حجم نمونه از مدل کوکران و برای تهیه پرسش نامه از طیف لیکرت بهره گرفته شده است.لذا جهت تجزیه و تحلیل پرسشنامه از برنامه spss و جهت آزمون روایی از مدل آلفا کرونباخ استفاده می شود .
ابتدا به بررسی توصیفی ویژگی های فردی افراد نمونه و متغیرهای پژوهش پرداخته و سپس با استفاده از آزمون مناسب t مستقل ، فرضیه های پژوهش مورد بررسی قرار می گیرند.
محاسبه حجم نمونه آماریازرابطهکوکرانبا حجم جامعه محدود با استفاده از فرمول زیر می باشد.
در این فرمول داریم:
حجم جامعه آماری ساکنین مناطق مورد نظر :3000
حجم جامعه اماری مسئولین شهری:270
p: احتمال نسبت برخورداریازصفتموردنظر = 5/0
q: احتمال نسبت عدم برخورداریازصفتموردنظر = 5/0
d: انحراف یاخطایمطلوب = 05/0
z: درجه یاضریب اطمینان 95 درصد = 96/1
بر اساس فرمول بالا براورد تعیین حجم نمونه برای توزیع پرسش نامه در بین افراد به ترتیب برای ساکنین مناطق مورد نظر280 و برای مسئولین شهری تعداد191 نفر می باشد.
ضریب آلفای کرونباختوسطکرونباخابداعشدهویکیازمتداولترینروشهای اندازه گیریاعتمادپذیریویاپایائیپرسشنامههاست. منظورازاعتباریاپایاییپرسشنامهایناستکهاگرصفتهایموردسنجشباهمانوسیلهوتحتشرایطمشابهودرزمانهایمختلفمجددااندازهگیریشوند،نتایجتقریبایکسانحاصلهشود.
ضریب آلفای کرونباخ،برایسنجش میزان تکبعدیبودننگرشها،عقایدو … بکارمیرود. درواقعمیخواهیمببینیمتاچهحدبرداشتپاسخگویانازسوالاتیکسانبودهاست. اساساینضریببرپایهمقیاسهاست. مقیاسعبارتندازدستهایازاعدادکهبرروییکپیوستاربهافراد،اشیایارفتارهادرجهتبهکمیتکشاندنکیفیتهااختصاصدادهمیشود. رایجترینمقیاسکهدرتحقیقاتاجتماعیبکارمیرودمقیاسلیکرتاست. درمقیاسلیکرتاساسکاربرفرضهموزنبودنگویههااستواراست. بدینترتیببههرگویهنمراتی (مثلااز1 تا 5 برایمقیاسلیکرت 5 گویهای) دادهمیشودکه مجموع نمراتی کههرفردازگویههامیگیردنمایانگرگرایشاوخواهدبود.
آلفای کرونباخبطورکلیبااستفادهازیکیروابطزیرمحاسبهمیشود.
یا
کهدراینروابطk تعداد سوالات، واریانس سوال i ام، واریانس مجموع کلیسوالات،میانگینکواریانسبینسوالات،و واریانس میانگینسوالاتمیباشند.2
مقدار آلفا کرونباخ به دست آمده با توجه به نتایج پژوهش 740 می باشد.
11. 9- پیشینه تحقیق
دیدگاهها و نظریات زیادی در این زمینه وجود دارد از جمله این نظریه ها نظریه قطب رشد که پرو در این نظریه به بررسی هزینه های حمل و نقل مواد خام به کارخانه و محصولات به بازار مصرف و بهای نیروی کار و استفاده از صرفه جویی های تجمع می پردازد .3 از دیگر نظریه ها، نظریه فن تانن است که اولین نظریه مکانیابی تدوین یافته در چارچوب علمی است که با هدف حداقل کردن هزینه ها سه عامل مهم را در مکان بابی مطرح می کند ، عامل حمل و نقل ، نیروی کار و تجمع گرایی صنعتی است .4 نظریه بعدی نظریه عدم اطمینان در فضایابی فعالیت های صنعتی از ام . ج . وبر است که با ایجاد واحد های تولیدی صنعتی در جوار شهرها و ایجاد هسته های فشرده صنعتی پاسخی در جهت کاهش ریسک مجریان فعالیت های صنعتی داده است.5 نظریه بعدی نظریه گ . ت . رنر است که صنایع را بر اساس ماده اولیه ، نیروی کار ، مدیرت ، سوخت وغیره طبقه بندی کرده است که به نظر وی در همزیستی سازگار تنها صنایعی که با یکدیگر از نظر ارتباط داده ها و ستانده ها پیوند ارگانیک دارند در یک جا جمع می شوند که باعث ایجاد هسته های ارگانیک می شود. از جمله مطالعاتی که در ایران در این زمینه صورت گرفته شامل ، مطالعات مهندسین مشاور همگروه در زمینه مکانیابی و استقرار بهینه صنایع (تهران) در مرکز مطالعات و تحقیقات شهر سازی ایران و همچنین مهندسین مشاور زاد و بوم در زمینه ساماندهی صنایع از طرف شهرداری تهران است. از نمونه پایان نامه هایی که در این زمینه کار شده است می توان به ساماندهی و استقرار بهینه صنایع و کارگاههای مزاحم شهری (مطالعه موردی بافت مرکزی کرمانشاه )از رسول فرجام در دانشگاه تهران و دیگری به سامان دهی فضایی صنایع و کاراگاههای مزاحم شهری شهر قره ضیا از روح الله میرزازاده در دانشگاه شهید بهشتی اشاره کرد.
ازمنابع خارجی کار شده در این زمینه می توان از جان .دی.کاساردا (2004) (JOHN D. KASARDA )که در زمینه مکانیابی مناطق صنعتی و همچنین آینده شهر های صنعتی UWT در مطالعات شهری کار کرده است نام برد و دیگری از آندریاس ارتال(Andrés Artal )و جان میگول ناوارو (JOHN Miguel Navarro) که مقاله در مورد سکونت در مناطق صنعتی و اثرات آن و ویژگی های صنایع قابل دسترس در شهر در سال 2013 منتشر کردند که از نتایج این مقاله می توان این برآورد را داشت که در ترکیب صنعت با شهر توسعه فضایی شهر ها چه روندی را خواهد داشت و از دیگر محققین این زمینه جفری اسپیواک( Jeffrey Spivak)را می توان نام برد که ترکیب شهر های صنعتی و گسترش فضایی آنها مقاله ای رادر سال 2012 منتشر کرد .
12. 10- اصطلاحات و مفاهیم کلیدی
ساماندهی فضایی
عبارت انداز ترتیب و نظم دادنبه واحدهای یک مجموعه مشخص و هدفمند یا ساماندهی فضایی عبارتست از ترتیب دادن و توزیع نظام یافته واحدهای یک مجموعه در فضا، در راستای عملکرد عمومی مجموعه6.
صنعت
شامل آن دسته از فعالیت ها می شود که با تغییر و تبدیل مکانیکی و شیمیایی مواد آلی و غیر آلی به وسیله ماشین آلات و نیروی کار کالاهایی قابل عرضه به بازار را تولید می کنند.
کارگاه
گارگاه مکان یا قسمتی از مکان است که محل انجام فعالیت اقتصادی منظم و مستمر مثل فعایت بازرگانی ، صنعتی ، بهداشتی و… باشد.
شهر
سیستمی است متشکل از سیستم های درونی که با آنها دارای روابط متقابل است و خود این مجموعه نیز (شهر) با سایر سیستم های منطقه ارتباط دارد و منطقه نیز جزئی از سیستم های ملی است.7
فصل دوم:
مبانی تحقیق
13. 1-2-مقدمه
دردنیایکنونی،صنعتحدومرزیندارد. تجربهکشورهایتــازهتوسعهیافتهنشان‌دهندهآناستکهصنعتمی‌تواندبهعنوانبخشپیشتاز،سایربخشهایاقتصادیراتحتتأثیرقراردهد. توسعهصنعتیوتجهیزشهرکهایصنعتیبرایافزایشتوانتولیدیوصادراتیکشور،سیاستهایمنطقیومنطبقباتواناییهاوامکاناتواقعیمناطقمختلفکشوررامی‌طلبدتاضمنتقویتزیربناهادراینبخش،وضعکنونیصنعتبهعنوانبخشتولیدکنندهکالاهایجایگزینوارداتودرون‌نگربهبخشیبرون‌نگروصادرات‌گراتغییرجهتیابد. اینامرنیازبهمطالعه‌ایعمیقونوینداردتابراساسآنمزیتهاینسبیفعالیتهایصنعتیمناطقمختلفشناساییشودوسرمایه‌گذاریهابهمنظورگسترشآنهاهدایتشود. درتمامکشورهااعمازتوسعهیافتهیادرحالتوسعه،دولتهامجبوربهاتخاذسیاستهایمناسببرایتخصیصبهینهمنابعوامکاناتموجوددرجامعهبهبخشهایمختلفاقتصادیهستند. تعییندرجهاولویتومزیتهریکازبخشهایگوناگونبهمنظورتخصیصبهینهمنابعوامکانات،ضروریاست. درتعییناولویتهایصنعتیدرشهرکهایصنعتی،ضمنتوجهبهوضعمنطقهدرمقایسهباسایرمناطقکشور،بایدبهعقلاییومطلوببودنسرمایه‌گذاریازدیدگاهاقتصادینیزنظرداشت.
یکنظامبرنامه‌ریزیمناسبعلاوهبرتعیینچگونگیتوسعهبخشهایمختلفاقتصادیلازماستابعادتوسعهمناطقمختلفکشوررانیزمشخصکند،همانطورکهیکنظامبایدسازگاریلازمرابینبخشهایمختلفاقتصادیایجادکند. همچنینضروریاستهمسـازیراازیکسومیانمناطقوازسویدیگرمیانبخشومنطقهبرقرارکند. خوشبختانهنظامبرنامه‌ریزیدربرنامهسوموچهارمبهگونه‌ایطراحیشدهکهمشارکتدرتمامیبخشهایاقتصادیفعالدرتدویناینبرنامه‌هادیدهمی‌شود. یکیازنکاتبارزاینبرنامه‌هایتوسعه‌ایتوجهخاصبهدیدگاههایمنطقه‌ایونبودِتمرکزدرسیاستگذاریهاوتصمیم‌گیریهاستکهبهتواناییهاوامکانــاتمنـاطقدرقالبآمایشسرزمینوتوسعهمنابعمالیودرآمدیتوجهشدهاست. بهعبارتدیگرنقشاستانهادرتهیهوتدوینتصمیم‌گیریهاوسیاستگذاریهاازجایگاهمناسبیبرخوردارشدهاست. درحالحاضر،صنعتدرشهرکهایصنعتیدرردیفبخشهاوارکانمهماقتصادکشورقرارداردوتوسعهاقتصادیکشورهابدونتوسعهاینشهرکهاممکننیست. اینتوسعهمی‌تواندمؤثرترینوسیلهبراینیلبهاهدافمطرحشدهدرچارچوباقتصادملیباشد،اهدافیمانندتأمیننیازهایداخلی،ایجاداشتغال،قدرتاقتصادیورفاهاجتماعی،کاراییوبهره‌برداریبهینهازمنابعاقتصادیورشدمطلوبوهمهجانبهاقتصادملیونظایرآن.
به طور کلی فعالیت های صنعتی به طور مستقیم و غیر مستقیم با حیات شهری و توسعه شهری ارتباط ضروری و تنگاتنگ دارد. از این نظر این اصل مورد پذیرش قرار گرفته که حذف و طرد کامل صنایع و کارگاهها از شهر ، کاری نادرست و حتی غیرعملی است. اما از طرف دیگر لازم است صنایع به گونه ای در حاشیه ، داخل و خارج شهر مستقر شوندکه کمترین آسیب و زیان را در برداشته باشد. این امر ضرورت مکانیابی و ساماندهی صنایع را مطرح می سازد.از دیدگاه شهر سازی و مدیریت شهری و معماری ،مفهوم آلودگی و مزاحمت ناشی از صنایع دارای جوانب مختلف کالبدی ، زیست محیطی و اقتصادی اجتماعی است.
14. 2-2-مفهوم جامع مکانیابی و ساماندهی صنایع
مفهوم مکانیابی و ساماندهی نیز دارای ابعاد وسیع تر از صرف تعیین مکان و دفع اثرات زیست محیطی صنایع است . در واقع همان طور که از دو اصطلاح” مکانیابی” ( siting ) و ” ساماندهی” (organization) بر می آید، فرایند مکانیابی و ساماندهی دارای دو مرحله مکمل زیر است :
مرحله اول : به تدوین معیارهای کلی کاربری زمین و تعیین نواحی مناسب برای استقرار صنایع مختلف ( داخل شهر ، حاشیه شهر یا بیرون شهر) مربوط می شود. در این مرحله ، معیارهای عام برنامه ریزی مثل عوامل اقتصادی و ضوابط زیست محیطی ، نقش اساسی به عهده دارد.
مرحله دوم : شامل فرایندی است که از طریق آن مکان دقیق مناسب برای هر واحد صنعتی و شرایط کالبدی فعالیت آن از نظر دسترسی ، همجواری ، فاصله و غیره تعیین می شود . این مرحله دربرگیرنده برنامه ریزی و طراحی کالبدی است که به ضوابط منطقه بندی و معیارهای طراحی ، معماری و زیباسازی نیز نیاز دارد.
بنابراین مکانیابی و ساماندهی صنایع و خدمات شهری ، در مفهوم وسیع خود ، هم به قلمرو ” برنامه ریزی شهری ” (سطح دو بعدی) و هم به عرضه ” طراحی شهری” (سطح سه بعدی) مربوط می شود. در واقع روند مکانیابی صنایع بیشتر با برنامه ریزی یعنی طبقه بندی صنایع و منطقه بندی صنایع سروکار دارد، ولی روند ساماندهی صنایع بیشتر به طراحی شهری ، یعنی سامان دادن کالبدیـ فضایی و بصری فعالیت ها و واحدهای تولیدی مربوط می شود.
در روند راج شهرسازی ایران، به صورت تهیه و اجرای انواع طرح های شهری ، هیچ گونه پیوند استوار و منطقی میان برنامه ریزی و طراحی شهری وجود نداردو این امر یکی از علل ناکامی طرح ها در ساماندهی فعالیت های شهری به ویژه صنایع و خدمات محسوب می شود. به همین دلیل یکی از ابزارهای لازم برای ساماندهی مطلوب صنایع ، فعال کردن و تحرک بخشیدن به وظایف طراحی شهری است ، که به ویژه نقش اساسی در ساماندهی راسته ها و مراکز تاریخی قدیمی و ایجاد مجتمع های جدید تولیدی و خدماتی به عهده دارد . در واقع رفع بسیاری از مشکلات و مزاحمت های کالبدی ناشی از مراکز صنعتی و خدماتی شهری ، از طریق طرح های بهسازی و نوسازی امکان پذیر است و توسل به اقدامات ساماندهی در مورد انبوه واحدهای کوچک و متمرکز، به صورت تک تک و جدا ، کاری بسیار دشوار ، پرهزینه و شاید غیر ممکن است.
تعیین نواحی مناسب برای فعالیت های صنعتی و استقرار صحیح آنا در مکان های گوناگون روندی پیچیده و دشوار است که از آغاز پیدایش صنعت تا کنون در کانون مباحث مربوط به محیط زیست ، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی شهری قرار دارد و پدیده ای چند بعدی است که عوامل و متغیرهای متعدد و متنوع در آن دخالت دارند.
نکته مهم از نظر معماری این است که فرایند مکانیابی و ساماندهی فضایی صنایع ، خدمات و کارگاهها در شهر ، خصلت مکانیابی فضایی دارند . بدین مفهوم که از نظر اهداف معماری برنامه ریزی برای یک شهر ، وضعیت و کارکرد یک فعالیت صنعتی به موقعیت استقرار آن ، میزان فاصله و نحوه همجواری آن با سایر فعالیت های شهری مربوط می شود از این نظر مفاهیم و مقولات اصلی ساماندهی صنایع مثل مفاهیم منطقه بندی صنعتی ، اثرات صنعتی، مزاحمت، سازگاری، همجواری و غیره دارای خصلت مکانی فضایی است.
مکانیابی صنعتی فرایندی بسیار پیچیده با ابعاد گوناگون است . از این رو هیچ یک از تئوری های مکانی به تنهایی و به طور کامل قابل اجرا نیست. مکان، تحت تاثیر عوامل مختلف اقتصادی ، سیاسی، جغرافیایی و کالبدی قرار دارد. بنابراین با اتکا به عوامل خاص مثل معیارهای اقتصادی و یا معیارهای صرفا کالبدب نمی تواند به اهداف مطلوب و عام در مکانیابی رسید.
نکته مهم در مکانیابی صنعتی این است که با توسعه علوم و فنون ، طبقه بندی صنایع به صنایعی که محدودیت مکانی دارند و صنایعی که ماهیتا قابلیت استقرار در هر نقطه را دارند ، به تدریج از بین می روند . این موضوع روند مکانیابی صنایع را اساسا تغییر داده و آنچه که قبلا به عنوان مکان نامناسب صنعتی به نظر می رسید ، در شرایط موجور الزاما چنین نیست . ابعاد فنی صنعت ، عامل مهم در بسیاری از موارد تعیین کننده مکان شده است.8
15. 3-2-اهداف کلان ساماندهی صنایع و خدمات شهری
اصولا در قلمرو برنامه ریزی و مدیریت برای اجتماعات انسانی، اهداف کلان بر اساس دو محور، یعنی دستیابی به تحقق ارزش ها و تامین نیازهای اساسی ، از یک طرف و یافتن راه حل برای مسائل و مشکلات موجود و آتی ، از طرف دیگر تعیین و تدوین می گردد. بنابراین با استنتاج از مجموعه مطالعات انجام شده می توان اهداف کلان ساماندهی صنایع و خدمات شهری را به سه گروه اصلی تقسیم کرد. این اهداف از یک سو مبتنی بر ارزش ها و دیدگاههای نوین برنامه ریزی و طراحی شهری است،که به اعتلای کیفیت زندگی ، توسعه پایدار شهری . بهسازی محیط شهری نظر دارد و از سوی دیگر ، معطوف به حل بنیادی مسائل و مشکلات ناشی از فعالیت های صنعتی ،در شهرهای کشور است.

جدول 2-1- اهداف ساماندهی صنایع
گروه نوع هدف محورهای مهم
الف
زیست محیطی ـ حفاظت از منابع محیط طبیعی
ـ حفاظت از محیط انسان ساخت
ـ حفظ سلامت جسمی و روانی شهروندان
ب
اقتصادی ـ اجتماعی ـ تامین نیازهای شهروندان (کالا و خدمات)
ـ حفظ و تقویت قدرت اقتصادی
ـ حفظ ارزش زمین و ساختمان
ـ حفظ ارزش های تاریخی و فرهنگی صنایع شهر
ـ تقویت تنوع و جاذبه در فضای شهری
د
کالبدی ـ فضایی ـ کاهش تراکم و ازدحام در محیط شهر
ـ تامین دسترسی آسان به مراکز تولیدی و خدماتی
ـ ایجاد تعادل میان فضا و فعالیت
ـ زیباسازی فضای کار و فعالیت ماخذ: مهندسین مشاور فرنهاد ،1381

16. 4-2-ضرورت نگرش سیستمی و جامع نگری
توسعه شهری همواره با توسعه صنعتی ملازم و همراه بوده است،به نحوی که می توان گفت این ملازمت شهر و صنعت مهم ترین و موثرترین عامل در شکل گیری نظام کالبدیـ فضایی شهرهاو حومه ها محسوب می شود که عوارض متنوع ومختلفی به بار آورده است. از این نظر موضوع مکانیابی و ساماندهی صنایع ذاتا پدیده ای است که از ماهیت روابط پیچیده ، متعارض و گاه متضاد صنعت و شهر ناشی می شود . بعضی از مهم ترین اثار این روابط به قرار زیر است :
ـ تعارض میان عملکرد صنعت و محیط زیست
ـ تعارض میان اهداف اقتصادی توسعه صنعتی و اهداف رفاه اجتماعی
ـ تعارض میان منافع خصوصی و منافع عمومی در توسعه صنعتی
ـ تعارض میان توسعه کالبدی صنایع و کیفیت سیمای شهر
بنابراین فرایند مکانیابی و ساماندهی صنایع و خدمات شهری ، موضوعی صرفا اقتصادی، زیست محیطی یا کالبدی و فنی نیست ، بلکه نوعی برنامه ریزی محیطی و فضایی محسوب می شود که باعوامل مختلف ، اجتماعی ، زیست محیطی و کالبدی همبستگی نزدیک دارد در واقع فرایند مکانیابی و ساماندهی صنایع و خدمات، پدیده ای چند بعدی است که تابع عوامل و متغیرهای متعدد می باشد.
بر همین اساس، به منظور نظارت و هدایت توسعه صنایع و ساماندهی آنها ،انواع مقررات و نهادهای مختلف، با اهداف و وظایف گوناگون به وجود آمده که سرنوشت نهایی شکل گیری و نحوه استقرار صنایع به عملکرد آها بستگی دارد.
در یک جمع بندی کلی ، می توان مقررات تشکیلات مربوط به توسعه و استقرار صنایع را به چهار عرصه اصلی تقسیم کرد:
1) مقررات و تشکیلات ساماندهی صنایع از نظر مدیریت توسعه صنعتی
2) مقررات و تشکیلات ساماندهی صنایع از نظر مدیریت محیط زیست
3) مقررات و تشکیلات ساماندهی صنایع از نظر مدیریت شهری
4) مقررات و تشکیلات ساماندهی صنایع از نظر مدیریت شهرسازی
با توجه به ملاحظات فوق، شناخت مسائل و مباحث مکانیابی، ساماندهی صنایع و خدمات شهری و جستجوی معیارها و ضوابط مربوط به آن، ضرورتاً مستلزم نوعی دیدگاه کل نگر و راهکارهای چندجانبه است. در واقع، مهمترین نتیجه ای که از بررسی تجارب ساماندهی صنایع در ایران و جهان به دست می آید این راهبرد اصلی است که: هر نوع دخالت آگاهانه و هدفمند در روند مکانیابی و ساماندهی صنایع و خدمات شهر، نیاز مبرم به یک ” نگرش سیستمی” یعنی رویکرد جامع نگر، برنامه ریزی فرابخشی و مدیریت اجرایی مشترک دارد.
17. 5-2-پیوستگی متقابل شهر و صنعت
صنایع وخدمات فنی، از یک سو مورد نیاز شهروندان هستند وبرای تحرک و توسعه شهر مفیدند و از سوی دیگر صدمات و خسارات نسبتاً جدی به شهر و شهروندان وارد می سازند. بنابراین رابطه صنعت و شهر موضوعی پیچیده و چتدبعدی است وتعیین این که چه صنایعی باید یا می توانند در شهر مستقر شوند(صنایع مجاز) و چه صنایعی نباید در شهر حضور داشته باشند (صنایع غیر مجاز ) امری بحث انگیز و مورد اختلاف نظر است.
به طور کلی سه دیدگاه عمده در زمینه نحوه نگرش به استقرار صنایع و خدمات در شهر وجود دارد که در زیر خلاصه شده است:
الف ـ نظریه جذب صنایع (دیدگاه اقتصادی )
مکانیابی و استقرار در شهرها و مراکز جمعیتی به منظور برخورداری از زیرساخت های ارزان شهری بر اساس قانون حداکثر سود و حداقل هزینه
ب ـ نظریه طرد صنایع (دیدگاه زیست محیطی )
دفع و نفی هر گونه فعالیت صنعتی از مناطق مسکونی و مراکز جمعیتی بر اساس ملاحظات افراطی زیست محیطی با نظرات ضد تمدن صنعتی
د ـ نظریه گزینش صنعتی (دیدگاه توسعه پایدار)
تلفیق صنعت و شهر بر اساس برنامه ریزی و ساماندهی بهینه، به منظور ایجادسازگاری میان صنعت و شهر در راستای توسعه پایدار و همه جانبه
در شرایط کنونی جهان معاصر همراه با تکامل نظریه ها و روش های برنامه ریزی و توسعه، دیدگاههای صرف توسعه اقتصادی و رشد بی رویه صنایع و یا نفی و طرد یک سویه صنعت از مراکز جمعیتی جای خود را به دیدگاه سومی دادهو تلاش مجامع ملی و بین المللی توسعه، در این راستا بسیج شده است. بر پایه این نگرش ، نظام بخشی به مناسبات کالبدی – اجتماعی شهر و پاسخگویی به نیازهای همه جانبه جامعه ، نه با قبول بی چون جرای توسعه صنعتی و نه با نفی صنعت میسر است . برای دستیابی به توسعه پایدار ، رفاه اجتماعی و اعتلای کیفیت زندگی راهی جز آشتی صنعت و شهر و جستجوی راه های بهتر برای تحقق آن وجود ندارد.
از دیدگاه توسعه پایدار شهری امروزه به جای تاکید بر جداسازی صنایع از شهر ، بیشتر توصیه می شود که زمینه ها و پیش شرط های لازم برای ایجاد هماهنگی میان صنعت و محیط شهر (کالبدی و اجتماعی)، از طریق تکامل تکنولوژی ، توسعه تمهیدات کالبدی، گسترش طراحی شهری و ساماندهی فضایی ، افزایش آگاهی و نظارت زیست محیطی ، تقویت برنامه ریزی و مدیرت شهری و غیره فراهم گرددکه این امر ، به نوبه خود ، مستلزم بازنگری در روش های شهرسازی و پذیرش انعطاف پذیری و پویایی در ضوابط منطقه بندی و مقررات ساماندهی صنایع است.9
الف)طبقه بندی صنایع به دو گروه کلی شهری و غیر شهری
این تفکیک و دسته بندی از یک سو نوع ویژگی های صنایع و خدمات لازم و مفید برای شهر را مشخص می سازد و معیارهای دقیق تری را برای تعیین صنایع مجاز و غیر مجاز به دست می دهد ، و از طرف دیگر وظایف خاص مدیریت شهری در زمینه ساماندهی صنایع و خدمات و نحوه همکاری با دیگر نهادهای مسئول رامعلوم می کند. بدیهی است که تاکید اصلی پیشنهادات و توصیه ها معطوف به صنایع و خدمات شهری است.
ب) ترکیب صنایع تولیدی و خدمات فنی
بخشی از خدمات مورد نیاز شهروندان به خدمات تعمیراتی و فنی بر می گردد که عملکردی شبیه صنایع وابسته به آن دارند واز این نظر مشمول ضوابط مکانیابی و ساماندهی صنایع شهری قرار می گیرند از این گونه خدمات با عناوین مختلف مثل ” صنایع خدماتی ” ” خدمات صنعتی” ، “خدمات تعمیراتی” و ” خدمات فنی” نام برده می شود که مترادف یکدیگرند. بنابر این اصطلاح کلی ” صنایع و خدمات” در این پایان نامه ، به طور اعم در معنای صنایع و خدمات فنی به کار رفته است.10
18. 6-2-جایگاه صنایع کوچک در فرایند ساماندهی
یکی از ویژگی های بارز آمیختگی صنعت و شهر در شهرهای کشور ، وجود انبوه کارگاههای کوچک تولیدی و فنی کهنه و نو است که به دلیل قدمت ، ضعف فناوری ، پایین بودن مقیاس تولید ، ابعاد محدود کالبدی و نظایر اینها از خصلت چسبندگی زیاد به کالبد شهر برخوردارند . این ویژگی به اختلاط این گونه فعالیت ها با بافت مسکونی، تجاری و غیره منجر شده و انبوهی از معضلات مختلف کالبدی ، ترافیکی ، زیست محیطی و اجتماعی را پدید آورده است.
مطالعات موجود حاکی از این است که بیشتر صنایع مزاحم در شهرهای ایران، متعلق به واحدهای کوچک (تولیدی و خدماتی) مثل تعمیر گاههای خودرو ، نجاری ، آهنگری، واحد های اوراقچی ، فروش ضایعات و مانند این ها بوده است. همچنین ، مواد و مصادیق آلودگی و مزاحمت بیشتر به عملکرد واحدهای کوچک مربوط می شود تا عملکرد صنایع بزرگ . مثل ایجاد سرو صدا و تجمع ضایعات و زائدات، ایجاد سد معبر و گره ترافیکی. شاید بتوان گفت که سامان بخشی به فعالیت انواع واحدهای تولیدی و خدماتی کوچک و پراکنده، که اغلب نیز مورد نیاز مبرم شهروندان است، بنا به علل مختلف اقتصادی، فنی، اجتماعی و اجرایی بسی دشوارتر، پیچیده تر و پرهزینه تر از ساماندهی واحدها و صنایع بزرگ است که متاسفانه در ضوابط و مقررات موجود، کمتر به این واقعیت مهم توجه شده است.
واحدهای کوچک تولیدی فنی اولاً بسیار متعدد ومتنوع هستند و ثانیاً به اشکال مختلف در سطح شهرها پراکنده اند. به همین دلیل نمی توان ضوابط و معیارهای واحد و یکسانی بریا مکانیابی و ساماندهی آنها ارایه داد. برای حل این مشکل لازم است که اقدامات و مطالعات خاص انجام پذیرد. رهنمودهای کلی در این زمینه عبارت است از:
الف ـ ایجاد همکاری میان اصناف و نهادهای مختلف و تدوین ضوایط مشترک
ب ـ تدوین ضوابط اختصاصی برای گروههای مختلف متجانس

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید