نمودار شماره4-8: نمودار هیستوگرام توزیع فراوانی سایر هزینه قبل و بعد از استقرار……………………..107
نمودار شماره4-9: وضعیت توزیع نرمال رضایت مشتریان بعد از استقرار سیستم………………………………118
نمودار شماره4-10: مدل مفهومی تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش …………………………………….132
فهرست جداول
جدول شماره 2-1 : فهرست مخاطرات سیستم Haccp (جدول شماره 3 مستندات)……………………………..24
جدول شماره 2-2: تعیین نقاط کنترل بحرانی مطابق با جریان تولید…………………………………………………………26
جدول شمار? 2-3: تعیین حدود بحرانی و روش پایش محصول شیر………………………………………………………….30
جدول شماره2-4: اقدامات اصلاحی سیستم Haccp…………………………………………………………………………………..31
جدول شماره 2-5: روشهای نوین سنجش اثربخشی…………………………………………………………………………………46
جدول شماره3-1: رابطه مدل با استقرار سیستمHACCP………………………………………………………………………….76
جدول شماره3-2: رابطه مدل با پرسشنامه رضایت مشتریان………………………………………………………………………..78
جدول شماره3-3: جدول داده های پردازش سوالات……………………………………………………………………………………..80
جدول شماره3-4: جدول محاسبه آلفای کرونباخ…………………………………………………………………………………………..81
جدول شماره 3-5: جدول داده های پردازش سوالات…………………………………………………………………………………..82
جدول شماره3-6: جدول محاسبه آلفای کرونباخ………………………………………………………………………………………….83
جدول شماره 3-7: جدول داده های پردازش سوالات………………………………………………………………………………….84

جدول شماره3-8: جدول محاسبه آلفای کرونباخ…………………………………………………………………………………………84
جدول شماره4-1: توزیع فراوانی سن کارکنان……………………………………………………………………………………………..87
جدول شماره4-2: توزیع فراوانی جنسیت در پرسش نامه استقرار سیستم……………………………………………..89
جدول شماره4-3: توزیع فراوانی مدرک تحصیلی کارکنان……………………………………………………………………….91
جدول شماره4-4: توزیع فراوانی سابقه کاری کارکنان………………………………………………………………………………93
جدول شماره4-5: توزیع فراوانی سمت در پرسش نامه استقرار سیستم………………………………………………….95
جدول شماره4-6: آمار توصیفی سوال 1 تا 7 در پرسش نامه استقرار سیستم………………………………………97
جدول شماره4-7: آمار توصیفی سوال 8 تا 15 در پرسش نامه استقرار سیستم……………………………………97
جدول شماره 4-8: توزیع فراوانی هر یک از ابعاد مدل سیستم………………………………………………………………..98
جدول شماره4-9: آمار توصیفی سوالات 1تا 8 پرسشنامه رضایت کارمندان………………………………………….99
جدول شماره4-10: آمار توصیفی سوالات 9تا 16 پرسشنامه رضایت کارمندان…………………………………99
جدول شماره4-11: آمار توصیفی سوالات 17تا 23پرسشنامه رضایت کارمندان…………………………………..100
جدول شماره4-12: توزیع فراوانی وضعیت همکاری مشتریان………………………………………………………………….101
جدول شماره 4-13: آمار توصیفی سوالات 16تا 22 پرسشنامه رضایت مشتریان قبل از استقرار………102
جدول شماره4-14: آمار توصیفی سوالات 23تا 29 پرسشنامه رضایت مشتریان قبل از استقرار………..103
جدول شماره4-15: آمار توصیفی سوالات 16تا 22 پرسشنامه رضایت مشتریان بعد از استقرار………..103
جدول شماره4-16 آمار توصیفی سوالات 23تا 29 پرسشنامه رضایت مشتریان بعد از استقرار………….104
جدول شماره4-17: توزیع فراوانی هزینه مواد اولیه قبل و بعد از استقرار سیستم………………………………..105
جدول شماره4-18: توزیع فراوانی سایر هزینه ها قبل و بعد از استقرار سیستم…………………………………..106
جدول شماره4-19: توزیع فراوانی رضایت مشتریان قبل و بعد از استقرارسیستم……………………………….108
جدول شماره4-20: آزمون تی تست دو نمونه ای میانگین نظرات مشتریان قبل و بعد از استقرار……109
جدول شماره4-21: توزیع فراوانی رضایت شغلی کارکنان………………………………………………………………….110
جدول شماره4-22: آزمون تی تست یک نمونه ای میانگین نظرات کارکنان………………………………………111
جدول شماره4-23: توزیع فراوانی ابعاد استقرار سیستم………………………………………………………………………….112
جدول شماره4-24: آزمون تی تست یک نمونه ای تأیید استقرار سیستم……………………………………………113
جدول شماره4-25: توزیع فراوانی تایید استقرار سیستم و رضایت شغلی کارکنان………………………….114
جدول شماره4-26: آزمون همبستگی پیرسون بین رضایت شغلی کارکنان و تایید استقرار…………..115
جدول شماره4-27: آزمون همبستگی پیرسون بین رضایت مشتریان و تایید استقرار………………………116
جدول شماره4-28: جدول ضرایب ثابت و متغیر رگرسیون خطی تایید استقرار و رضایت مشتریان…117
جدول شماره4-29: آمار توصیفی ابعاد مدل استقرار سیستم و رضایت مشتریان بعد از استقرار……….119
جدول شماره4-30: نتایج همبستگی (پیرسون) بین ابعاد مدل و رضایت مشتریان…………………………….120
جدول شماره4-31: جدول تحلیل رگرسیون ابعاد استقرار سیستم و رضایت مشتریان………………………123
جدول شماره4-32: توزیع فراوانی ابعاد استقرار سیستم رضایت کارکنان……………………………………………..125
جدول شماره4-33: نتایج همبستگی(پیرسون) ابعاد استقرار سیستم و رضایت کارکنان…………………..127
جدول شماره4-34: جدول تحلیل رگرسیون ابعاد مدل استقرار سیستم و رضایت کارکنان………………131

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول شماره4-35: توزیع فراوانی رتبه بندی ابعاد مدل سیستم HACCP…………………………………..133
جدول شماره4-36: آزمون توصیفی میانگین رتبه ها……………………………………………………………………………….134
جدول شماره4-37: آزمون فریدمن……………………………………………………………………………………………………………..134
جدول شماره4-38: آزمون تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی کارکنان بر استقرار……………………………..136

فصل اول:
کلیات تحقیق

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید